2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587040019-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลลิตา เพียราษฎร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LALITA PIARASD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาสารประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยและไฮโดรโซลจากการสกัดพืชวงศ์ขิงด้วยวิธีไมโครเวฟแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHEMICAL COMPOSITION OF ZINGIBERACEAE ESSENTIAL OILS AND HYDROSOLS FROM SOLVENT-FREE MICROWAVE EXTRACTION METHOD. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวฯที่1099/2560 ลว.18 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มกราคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 367/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ คำสั่งคณะที่ 989/2558 ลว. 4 พฤศจิกายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-