2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Application of Brand Personality Concept to the City Context in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Administrative and Business Studies  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Administrative and Business Studies 
     ISBN/ISSN 2414-309X (Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 54-64 
     บทคัดย่อ Employees are important assets of an organization in the current knowledge economy. Thus, the issue on their behavior should be more emphasized and iscussed. This study researches how self exploration/self-exploitation comes into being and their follow-up effect based on the exploration/exploitation in organization. The former discusses the effect of self-exploration/self-exploitation due to personality traits and organizational structure, the results of which were then used to discuss whether organizational structure would affect expatriates' adjustment to foreign assignment. We used multiple regression analysis to test the relationship between self exploration/selfexploitation, personality traits, organizational structure and expatriates' adjustment to foreign assignment. Additionally, the mediation effect of self-exploration on the relationship between personality traits and expatriates’ adjustment to foreign assignment was studied. Through this empirical research, we provide insights into human resource management and future research. 
     คำสำคัญ city personality, brand personality, Thailand 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 3