2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     สถานที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มีนาคม 2561 
     ถึง 23 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 85-88 
     Editors/edition/publisher สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการประมาณปริมาณน้ำท่ารายวันที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในลุ่มน้ำพอง ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำท่ารายวัน 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ถึง ปี พ.ศ. 2558 และในช่วงอนาคต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2589 โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลภูมิอากาศในช่วงอนาคตจากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CNRM-CM5 ภายใต้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ (Representative Concentration Pathways, RCPs) 2 ระดับคือ RCPs 4.5 และ RCPs 8.5 ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มของปริมาณน้ำท่ารายปีที่ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ในอนาคต จากภาพฉาย RCPs 8.5 มีแนวโน้มเพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอดีต 
ผู้เขียน
595040057-6 นาย สาธิต ภูผิวคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล บทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมโยธา 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 23 มีนาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0