2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของแรงบดเคี้ยวต่อแรงต้านทานการหลุดของหลักยึดรากเทียมชนิดแคดแคมเซอร์โคเนียแบบสองชิ้นในการออกแบบเพื่อบูรณะฟันหน้าและฟันหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่๓ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 423-436 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585130021-5 น.ส. ณิชาภา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 11