2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585130021-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณิชาภา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NICHAPA JARASPONGPISUTH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมประดิษฐ์ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของแรงบดเคี้ยวต่อแรงต้านทานการหลุดของหลักยึดรากเทียมชนิดแคดแทมเซอร์โคเนียแบบสองชิ้นในการออกแบบเพื่อบูรณะฟันหน้าและฟันหลัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF POSTERIOR TEETH DESIGN AND ANTERIOR TEETH DESIGN ON RETENTIVE STRENGTH OF TWO-PIECE CAD/CAM ZIRCONIA IMPLANT ABUTMENT FORM CHEWING FORCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 8/2559 ลว 6 มกราคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 156/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของแรงบดเคี้ยวต่อแรงต้านทานการหลุดของหลักยึดรากเทียมชนิดแคดแคมเซอร์โคเนียแบบสองชิ้นในการออกแบบเพื่อบูรณะฟันหน้าและฟันหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่๓ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 423-436  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper