2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4156   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chaivut Prunkngarmpun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบกำลังดัดขวางของการซ่อมฟันเทียมฐานเรซินอะคริลิกด้วยเรซินอะคริลิกที่่บ่มด้วยวิธีการต่างๆ (Comparison of flexural strength in repairing acrylic resin denture base by acrylic resin polymerized in different methods) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 (The National Graduate Research Conference 2011)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 สิงหาคม 2554 ถึง 11 สิงหาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 977-986  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของแรงบดเคี้ยวต่อแรงต้านทานการหลุดของหลักยึดรากเทียมชนิดแคดแคมเซอร์โคเนียแบบสองชิ้นในการออกแบบเพื่อบูรณะฟันหน้าและฟันหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่๓ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 423-436  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper