2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ หน้าที่ของการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นภาคอีสานและภาษาบาลี ในการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาบาลี ในการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ จากเทปบันทึกเสียง MP3 ที่มีการเผยแผ่ในสื่อออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ได้ 7 หมวด ๆละ 3 เรื่อง รวม 21 จากทั้งหมด 570 เรื่อง โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose selection) ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ของการสลับภาษาจากการสลับภาษา 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน พบ 7 หน้าที่ ได้แก่ การอธิบาย การอุทาน การแสดงวัฒนธรรม การยกถ้อยคำ การเน้นย้ำ ความตลกขบขัน และการเจาะจงผู้รับสาร 2) หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาบาลี พบ 4 หน้าที่ ได้แก่ การอธิบาย การยกถ้อยคำ การเน้นย้ำ และการเจาะจงผู้รับสาร และ 3) หน้าที่การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นภาคอีสานและภาษาบาลี พบ 3 หน้าที่ ได้แก่ การอธิบาย การยกถ้อยคำ และการเน้นย้ำ  
     คำสำคัญ หน้าที่การสลับภาษา, ภาษาไทยกลาง, ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน, ภาษาบาลี, การแสดงธรรม 
ผู้เขียน
595080045-9 พระมหา อธิวัฒน์ บุดดานาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0