2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Associated with Neck Disorders among University Student Smartphone Users 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation 
     ISBN/ISSN ISSN print 1051-9815, ISSN online 1875-9270 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 61(3) 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ BACKGROUND: In our digital society, the use of smartphones has increased rapidly. Parallel with the growing use of smartphones, musculoskeletal problems associated with intensive smartphone use have also increased. Neck flexion is the most commonly adopted posture by smartphone users while looking at the visual display terminals of smartphones for extended periods; this posture may lead to neck disorders. OBJECTIVE: The purpose of the current study was to investigate musculoskeletal disorders (MSDs) in smartphone users in Thailand in order to confirm high prevalence of neck pain. The study also aimed to determine all possible factors associated with neck disorder among smartphone users METHODS: A cross-sectional survey study was conducted with 779 undergraduate smartphone users. A self-administered questionnaire was used to collect self-report measures of smartphone use and musculoskeletal disorders. Descriptive statistics were used to analyze participant characteristics and the prevalence of musculoskeletal disorders. Logistic regression analysis was used to identify associated factors. RESULTS: The most painful body region after the use of smartphones over a 12-month period was found to be the neck (32.50%). Factors associated with neck disorders were a flexed neck posture (Odds Ratio (OR) : = 2.44, 95% Confidence Interval (CI) : = 1.21-4.90) and smoking (OR 8.99, 95% CI 1.88-42.87). CONCLUSIONS: The results suggest that to address neck disorders in smartphone users preventive initiatives should focus on reducing flexed neck postures and smoking.  
     คำสำคัญ Prevalence, Associated factors, Neck flexion, Smoking  
ผู้เขียน
577090008-1 น.ส. สุวลี นามวงษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0