2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577090008-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุวลี นามวงษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUWALEE NAMWONGSA
    คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของการใช้งานสมาร์ทโฟนต่อความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Effects of Smartphone Usage on Musculoskeletal Disorders 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 240/2557 ลว. 25 ส.ค. 57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 195/2558 ลว. 3 ก.ค. 58
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น             รหัสทุน 59122101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Factors Associated with Neck Disorders among University Student Smartphone Users 
ชื่อวารสาร WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation 
ISBN/ISSN ISSN print 1051-9815, ISSN online 1875-9270  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 April 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 61(3) 
เดือน November   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Height loss 
ชื่อวารสาร วารสารกายภาพบาบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2560 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 120-133  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ