2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Height loss 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารกายภาพบาบัด 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 120-133 
     บทคัดย่อ ความสูงที่หายไป (height loss) เป็นผลจากการทำกิจกรรมที่มีแรงกระทำต่อลำกระดูกสันหลัง (spinal loading) ในชีวิตประจำวัน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และการลดลงของปริมาณน้ำของหมอนกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ซึ่งพบว่าความสูงของมนุษย์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงวัน โดยความสูงที่หายไปจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 1.1 ของความสูงของร่างกาย ซึ่งความสูงที่หายไปส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นบริเวณของหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอว แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ในท่านอนราบ (recumbent position) จะส่งผลให้เกิดการลดลงของแรงที่กระทำต่อลำกระดูกสันหลัง และแรงดันภายในหมอนกระดูกสันหลัง และเกิดการดูดกลับของสารน้ำ (fluid) เข้าสู่หมอนกระดูกสันหลัง จึงทำให้ความสูงสามารถกลับมาอยู่ในระดับปกติได้ แต่อย่างไรก็ตามระดับของความสูงที่หายไปนั้นจะขึ้นอยู่กับผลของปัจจัยต่างๆ โดยพบว่าหากปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการลดลงของความสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียคุณสมบัติของหมอนกระดูกสันหลัง และส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการทำงาน และภาระทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นบทความนี้จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง และชีวกลศาสตร์ของหมอนกระดูกสันหลัง รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบให้เกิดความสูงที่หายไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความตระหนักในการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม และปัจจัยที่มีผลกระทบให้เกิดการหายไปของความสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระหว่างวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ในอนาคต  
     คำสำคัญ Height loss, Influence factor, Stadiometer, Spinal loading, Low back pain 
ผู้เขียน
597090002-5 นาย พงศธร ซ้ายกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577090008-1 น.ส. สุวลี นามวงษา
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557090004-7 น.ส. วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0