2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of biomolecular changes in P. insidiosum under exposure to anti – P. insidiosum substances from P. stutzeri and K. pneumoniae using synchrotron radiation based FTIR microspectroscopy 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 20th Congress International Society for Human and Animal Mycology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม congress care 
     สถานที่จัดประชุม RAI Congress Center, Amsterdam, The Netherlands 
     จังหวัด/รัฐ Amsterdam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มิถุนายน 2561 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 56 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 143 
     Editors/edition/publisher Karl V. Clemons 
     บทคัดย่อ Objective: Mechanism of action maybe related with biochemical composition (such as lipid, carbohydrate, protein or nucleic acid) changing in P. insidiosum when this organism exposed to the secondary metabolites from P. stutzeri ST1302 and suspected these biomolecules should play a role in the mechanism of inhibitory activity. Methods: An anti-P. insidiosum substance was extracted from Pseudomonas stutzeri ST1302 by activity guided separation chromatography and confirmed anti-P. insidiosum activity by disc diffusion method. We selected sub-minimal fungicidal concen- tration (MFC) for testing group, 0.02% (wt/vol) thimerosal as positive control and P. insidiosum mycelia fragments in brain heart infusion broth as negative control. The synchrotron radiation-based fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy was used to investigation the biochemical compositions changing in P. insidiosum for each condition. Results: Crude extract from P. stutzeri ST1302 was separated into 29 fractions by liquid column chromatography. Fraction code number 15 (eluted by 20% MeOH/CH2 Cl2 ) have the best anti-P. insidiosum activity. It showed MFC as 0.625% (wt/vol). For the FTIR measurement, spectra showed significant peak shifts in amide I and amide II regions (1700-1500 cm−1 ) representing alteration of proteins in test groups comparing to control group. Whereas, changes in other biochemical compositions could not be observed. Conclusion: The in vitro testing of crude extract from P. stutzeri ST1302 showed the anti-P. insidiosum activity by changing some proteins in this organism. Furthermore, the study of proteomics analysis should be done for the better understanding about this mechanism of anti-P. insidiosum activity 
ผู้เขียน
577090005-7 น.ส. กิตติยา วิทยาพิพัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
585090003-8 น.ส. สาลินี เหล่าฤทธิ์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0