2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Date of Acceptance 12 July 2018 
Journal
     Title of Journal วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     Volume 12 
     Issue
     Month มกราคม-เมษายน
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract การวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 421 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีแหล่งรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิวจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าคะแนนความรู้ระดับต่ำ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ คือ 9.06 ± 2.70 คะแนน ด้านพฤติกรรม ในการรักษาสิวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีการรักษาสิวที่พบมากที่สุด คือ การพักผ่อนให้เพียงพอและการรักษาความสะอาด ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เลือกใช้ด้วยตนเอง พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เลือกใช้ด้วยตนเองของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.008) ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่การรณรงค์บทบาทจากเภสัชกรร้านยาและหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค  
     Keyword ความรู้ พฤติกรรม การรักษาสิว 
Author
585150032-8 Miss VASITTHEE TANGSATTAYATHISATHAN [Main Author]
Pharmaceutical Sciences Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0