2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150032-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VASITTHEE TANGSATTAYATHISATHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) knowledge and behavior for acne treatment of undergraduate students in Khon Kaen University 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กุมภาพันธ์ 2561
F แจ้งผลสอบ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 เมษายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 250/2559 ลว.29 กค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ