2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4273   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Suthasinee Thapphasaraphong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635150004-8  นาย พงศภัค พันธ์โพธิ์ทอง  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 224/2563 ลว.22 กค.2563  
617100002-4  น.ส. ณัฐวดี กันพิพิธ  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 144/2561 ลว.29ส.ค.61  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อน เหง้าขมิ้นชัน แก่นมะหาดและเ็ดหอม 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ enzymatic preparation of linoleic acid from sunflower oil: an experimental design approach  
ชื่อวารสาร Biotechnology & Biotechnological Equipment 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Diagnosis press LTD 
ISBN/ISSN 1310-2818  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 May 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Phytochemical screening and antioxidant activity of the mixture of black sugarcane and Toei-hom juice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Free Radical Research-Thai, Thai Environmental Mutagen Society, Cluster of Excellence on Biodiversity Based, Economy and Society, Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand.  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper