2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมในการรักษาสิว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 421 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีแหล่งรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิวจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าคะแนนความรู้ระดับต่ำ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ คือ 9.06 ± 2.70 คะแนน ด้านพฤติกรรม ในการรักษาสิวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีการรักษาสิวที่พบมากที่สุด คือ การพักผ่อนให้เพียงพอและการรักษาความสะอาด ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เลือกใช้ด้วยตนเอง พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เลือกใช้ด้วยตนเองของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.008) ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่การรณรงค์บทบาทจากเภสัชกรร้านยาและหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค  
     คำสำคัญ ความรู้ พฤติกรรม การรักษาสิว 
ผู้เขียน
585150032-8 น.ส. วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0