2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และ 2) ศึกษากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ดำเนินการเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 196 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 11 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น (PNImodified) ได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้านการรับรู้ประเด็นทางสังคม อันดับที่ 2 คือ ด้านการให้บริการต่อสังคม อันดับที่ 3 คือ ด้านการสร้างจิตอาสาต่อสังคม อันดับที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม อันดับที่ 5 คือ ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม และ อันดับที่ 6 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ตามลำดับ 2) กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 20 แนวทาง และ 33 ตัวชี้วัด 
     คำสำคัญ กลยุทธ์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนเอกชน 
ผู้เขียน
595050144-5 นาง วนิดา แสนอินต๊ะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0