2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FACTORS ANALYSIS OF SuperLeadership FOR PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THAILAND  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม INTE International Conference on New Horizons in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY 
     สถานที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY,Paris 
     จังหวัด/รัฐ Paris,France 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) October, 2018 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of this research was to synthesize the elements of SuperLeadership for private school administrators in Khon Kaen, Thailand. The criteria for determining the sample group was the function of the number of parameters or factor analysis which was 360 private school administrators consisted of 45 administrators and 315 teachers. The data-collecting instruments were the set of five-leveled questionnaires in 46 questions and the reliability was 0.983. The data analyzed by confirmatory factor analysis. The result of this research found the 4 main elements of SuperLeadership for private school administrators in Khon Kaen that were 1) Become a self-leadership which had 3 sub-elements; creating inspiration, self-value and good relationship 2) Model self-leadership which had 3 sub-elements; vision and ideology, Morality and Emotional Intelligence 3) Empowerment which had 4 sub-elements; Authorization and responsibility, Awareness and information exchange, Trust and reliability and Respect each others. and 4) Create a self-leadership culture which had 4 sub-elements; Love and bond, Practice, value and belief, Involvement in organization development and Welfare. With the empirical data found that the index of harmonization of SuperLeadership for private school administrators in Khon Kaen ware Chi-square = 63.28, df = 49, P-Value = 0.084, RMSEA = 0.028, SRMR = 0.014, CFI = 0.997, and TLI 0.995. 
ผู้เขียน
595050109-7 น.ส. กัลยาณี ศรีหามาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0