2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 18-31 
     Editors/edition/publisher ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, รศ.ดร.อัญชลี สารรัตนะ, ผศ.ดร.ปนัดดา ญวณกระโทก, ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง, ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี, ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์, รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร, ผศ.ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล, ผศ. ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างกรอบแนวคิด 2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 6 พื้นฐานได้แก่ (1) พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี (4) พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ (5) พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ (6) พื้นฐานด้านบริบท 2) กรอบแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) (2) แหล่งเรียนรู้ (Resource) (3) เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tool) (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaboration) (5) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Center) (6) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) และ (7) การโค้ช (Coaching) 
ผู้เขียน
585050060-0 นาย ภูมิศักดิ์ บุเกตุ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0