2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Child-Rearing Practices and Its Effect on Cognitive Development of Children at the First Year of Age: The Prospective Cohort Study of Thai Children 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School Of Medical Sciences (KUSMS) Dhulikhel Hospital - Kathmandu University Hospital Dhulikhel, Kavre, Nepal P.O.Box number: 11008, Kathmandu Nepal 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่ 61 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ABSTRACT Background Child-rearing during the first year of age has long been known as a strong predictor of child cognitive development, particularly cognitive development. Most studies investigated styles and factors related to child-rearing, but the study of impact of child-rearing practices on child development is limited and unclear. Objective To investigate the child-rearing practices and its effect on cognitive development of children at the age of 12 months, in Thailand. Method This study is part of the prospective cohort study of Thailand. The data were collected via face-to-face interviews and child cognitive development assessment using Capute scale. The multivariable linear regression was used to determine the effect of child rearing practices on child cognitive development. Results Among the total of 4,116 infants. The most common child rearing practices mostly performed by care givers for the responsiveness domains were warmth (96.60 %). Concerning demandingness, only proper confrontation was perform by (39.94%). Factor influencing the cognitive development were: Total score; the children who were not reared warmly, had lower Capute score with the mean difference of -7.69, 95% CI: -12.25 to -3.14. For Cognitive Adaptive Test score; the children who were not reared with warmly, had a lower Capute score with the mean difference of -8.11, 95% CI: -14.37 to -1.85. For Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scales score; the children who were not reared warmly, had a lower cognitive score with the mean difference of -8.72, 95%CI: -14.74 to -2.69. Do not giving children in proper confrontation had a lower cognitive score than those who were, with the mean difference of -3.06, 95%CI: -5.26 to -0.86. Conclusion When controlled the influence of other variables, raring with warmth was the strongest predictor of child cognitive development.  
     คำสำคัญ Child Rearing, Cognitive Development, Linear regression model, Prospective Cohort Study of Thailand 
ผู้เขียน
567110012-0 น.ส. สุกัญญา ฆารสินธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0