2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 567110012-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุกัญญา ฆารสินธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUKANYA KANSIN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 98/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของมิติการเลี้ยงดูเด็กต่อระดับสติปัญญาของเด็กอายุ 1 ขวบ : โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Effects of selected dimensions of child eaing on cognitive development of children at thei one year of life: finding from the prospecttive cohort study of Thai childen 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กรกฎาคม 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กรกฎาคม 2557
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 4 สิงหาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 106/2558 ลงวันที่ 11 พ.ค.58 เปลี่ยนจาก ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Child-Rearing Practices and Its Effect on Cognitive Development of Children at the First Year of Age: The Prospective Cohort Study of Thai Children 
ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School Of Medical Sciences (KUSMS) Dhulikhel Hospital - Kathmandu University Hospital Dhulikhel, Kavre, Nepal P.O.Box number: 11008, Kathmandu Nepal 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2018 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 61 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ