2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improved convex incremental extreme learning machine based on ridgelet and PSO algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 189-194 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567020031-7 นาย ภัคราช มุสิกะวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
587020036-9 น.ส. ญานิกา คงโสรส
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0