2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 567020031-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัคราช มุสิกะวัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKARAT MUSIKAWAN
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วิธีการเรียนรู้ตัวแบบประสานคำตอบจากโครงข่ายประสาทเทียมชนิดป้อนไปข้างหน้าแบบหลากหลายชนิดด้วยวิธีการเมตาฮิวริสติกแบบขนานสำหรับปัญหาการถดถอย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PARALLELIZED METAHEURISTIC-ENSEMBLE OF HETEROGENEOUS FEEDFORWARD NEURAL NETWORKS FOR REGRESSION PROBLEMS 
รายละเอียด วิธีการเมตาฮิวริสติกเมตาเลิร์นนิงเอ็กซ์ตรีมเลิร์นนิงแมชชีนสำหรับปัญหาการถดถอย/METAHEURISTIC-METALEARNING EXTREME LEARNING MACHINE FOR REGRESSION PROBLEMS 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 551/2559 ลว 13 ก.ค. 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 สิงหาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 976/2560 ลว 24 พ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 4 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 282/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 30 เมษายน 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 1 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 552/2556 ลว 26 มิ.ย. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Wind Power Forecasting using A Heterogeneous Ensemble of Decomposition-based NNRW Techniques 
ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 April 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Parallelized Metaheuristic-Ensemble of Heterogeneous Feedforward Neural Networks for Regression Problems 
ชื่อวารสาร IEEE Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
ISBN/ISSN 2169-3536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 February 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 26909-26932  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An incremental kernel extreme learning machine for multi-label learning with emerging new labels 
ชื่อวารสาร IEEE Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
ISBN/ISSN 2169-3536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 February 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 46055-46070  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Kernel extreme learning machine based on fuzzy set theory for multi‐label classification 
ชื่อวารสาร International Journal of Machine Learning and Cybernetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
ISBN/ISSN 1868-8071  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 December 2017 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 979-989  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Improved convex incremental extreme learning machine based on ridgelet and PSO algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 189-194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Evolutionary Circular Extreme Learning Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013 International  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม windsor suites bangkok  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue N/A 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 292-297   Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ A Fast Convolutional Denoising Autoencoder based Extreme Learning Machine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม The 21st International Computer Sciecne and Engineering Conference (ICSEC) 2017  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 18 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถานที่จัดประชุม Swissotel Le Concorde  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume N/A  Proceeding Paper Issue N/A 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 254-258  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper