2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Wind Power Forecasting using A Heterogeneous Ensemble of Decomposition-based NNRW Techniques 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Wind power forecasting, Time-series, Neural network with random weights, Decomposition technique, Hybrid model, Ensemble system 
ผู้เขียน
567020031-7 นาย ภัคราช มุสิกะวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
587020036-9 น.ส. ญานิกา คงโสรส
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0