2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolutionary Circular Extreme Learning Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013 International  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม windsor suites bangkok 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 
     ถึง 6 กันยายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) N/A 
     หน้าที่พิมพ์ 292-297  
     Editors/edition/publisher IEEE  
     บทคัดย่อ Circular Extreme Learning Machine (C-ELM) is an extension of Extreme Learning Machine. Its power is mapping both linear and circular separation boundaries. However, C-ELM uses the random determination of the input weights and hidden biases, which may lead to local optimal. This paper proposes a hybrid learning algorithms based on the C-ELM and the Differential Evolution (DE) to select appropriate weights and hidden biases. It called Evolutionary circular extreme learning machine (EC-ELM). From experimental results show EC-ELM can slightly improve C-ELM and also reduce the number of nodes network.  
ผู้เขียน
555020027-3 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567020031-7 นาย ภัคราช มุสิกะวัน
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0