2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555020027-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARUTTE ATSAWARAUNGSUK
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ตรีมแบบวงกลมเชิงวิวัฒนาการ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EVOLUTIONARY CIRCULAR EXTREME LEARNING MACHINE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กันยายน 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 672/2556 ลว 16 ส.ค. 2556
D อนุมัติเค้าโครง 24 กันยายน 2556
F แจ้งผลสอบ 25 มีนาคม 2557 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มีนาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 249/2557 ลว. 20 มี.ค. 2557
F รับรองการแก้ไข 4 เมษายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 พฤษภาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 346/2556 ลว 28 พ.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Evolutionary Circular Extreme Learning Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013 International  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม windsor suites bangkok  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue N/A 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 292-297   Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper