2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Parallelized Metaheuristic-Ensemble of Heterogeneous Feedforward Neural Networks for Regression Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IEEE Access 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
     ISBN/ISSN 2169-3536 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 26909-26932 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Neural network with random weights, feedforward neural network, ensemble learning, metaheuristic optimization, hybrid learning, encoding scheme, master-slave model, parallel computing 
ผู้เขียน
567020031-7 นาย ภัคราช มุสิกะวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
587020036-9 น.ส. ญานิกา คงโสรส
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0