2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13892   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Khamron Sunat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ - MachC15:F15earning - Adaptive intelligent Systems, Nature-Inspired Optimization     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647020020-0  นาย ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 24/2564 ลว.29 พ.ย.2564  
625020038-5  นาย ธนาธิป แวทไธสง  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 484/2563 ลว 3 สิงหาคม 2563  
625020037-7  นาย ธนวันต์ แวทไธสง  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 483/2563 ลว 3 สิงหาคม 2563  
625020012-3  นาย ธนดล รัศมีเพ็ญ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 478/2563 ลว 31 กรกฎาคม 2563  
657380003-4  Mr. DIMAS CHAERUL EKTY SAPUTRA  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 79/2565 ลว.6ก.ค.2565  
655380014-5  Ms. THINZAR AUNG WIN   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 74/2565 ลว.4 ก.ค.2565  
635020049-1  นาย ภูมินทร์ ดวนขันธ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 183/2564 ลว 1 เม.ย. 2564  
627020057-5  นาย ธนพล ตั้งชูพงศ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1009/2562 ลว 27 ธันวาคม 2562  
615020020-3  นาย เดชฤทธิ์ แก้วประดับ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 759/2562 ลว 13 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงานกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร NCCIT 2014 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2557 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 81  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงานกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร NCCIT 2014  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2557 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 407-412  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Efficient algorithms based on the k-means and Chaotic League Championship Algorithm for numeric, categorical, and mixed-type data clustering 
ชื่อวารสาร Expert Systems with Applications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Expert Systems with Applications 
ISBN/ISSN 0957-4174  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 December 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 90 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 146-167  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A VISUALIZATION FRAMEWORK FOR A CRIME MAPPING SYSTEM: A CASE STUDY OF POLICE FORENSIC SCIENCE CENTER 4 
ชื่อวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Suranaree University of Technology 
ISBN/ISSN ISSN 0858-849X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 June 2017 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน 4-6  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 239-245  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้อัลกอริทึมลายน้ำ 
ชื่อวารสาร การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2556 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 785  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Wind Power Forecasting using A Heterogeneous Ensemble of Decomposition-based NNRW Techniques 
ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 April 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Kernel extreme learning machine based on fuzzy set theory for multi‐label classification 
ชื่อวารสาร International Journal of Machine Learning and Cybernetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
ISBN/ISSN 1868-8071  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 December 2017 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 979-989  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Impacts of Linnik Flight Usage Patterns on Cuckoo Search for Real-Parameter Global Optimization Problems 
ชื่อวารสาร IEEE Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
ISBN/ISSN 2169-3536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 83932-83961  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Cuckoo Search Algorithm with Suitable Probabilistic Mutation Parameter for Global Optimization Problems 
ชื่อวารสาร KKU Science Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science at Khon Kaen University 
ISBN/ISSN ISSN 2586-9531  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 November 2019 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Parallelized Metaheuristic-Ensemble of Heterogeneous Feedforward Neural Networks for Regression Problems 
ชื่อวารสาร IEEE Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Journals & Magazines 
ISBN/ISSN 2169-3536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 February 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 26909-26932  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Application of Singular Spectrum Analysis and Kernel-based Extreme Learning Machine for Stock Price Prediction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design and Development of Application for Crime Scene Notification System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2560 ถึง 4 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Siam Bayshore Resort & Spa  จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Digital Applications for Case Management that Required Crime Scene Investigation - Case Study of Police Forensic Science Center 4, Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2nd GCIC, 46th National and 9th International Graduate Research Conference “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School Maejo University 
สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center, The Empress Chiang Mai Hotel, Chiangmai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chiangmai, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 140-150  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Graduate School Maejo University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improved convex incremental extreme learning machine based on ridgelet and PSO algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 189-194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Artificial Neural Network Classifiers Construction using Variable string length Artificial Bee Colony (VABC) Algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 9th National Conference on Computing and Information Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 65-70  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม,ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา,ดร. คำรณ สุนัติ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Clustering School by Quality Education Using Self-Organizing Map : Case Study School Under the Jurisdiction of the Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 9th National Conference on Computing and Information Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Best Paper Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolutionary Circular Extreme Learning Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013 International  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม windsor suites bangkok  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue N/A 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 292-297   Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างภาพเสมือนสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 969-974  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Design for Recommendation Filling-in for a Crime Scene Investigation Report of the Forensic Science Police Center 4 Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 เมษายน 2557 ถึง 9 เมษายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, and Wrocław University of Technology, Poland. 
สถานที่จัดประชุม Grande Centre Point Hotel Terminal 21  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 551  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 139-147  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Springer International Publishing 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Framework for Recommendation about a Crime Scene Investigation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม 2014 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2557 ถึง 26 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม u-Incheon Forum/Incheon Smart City Association Inha University 
สถานที่จัดประชุม Youngjong Sky Resort  จังหวัด/รัฐ Incheon, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 176-180  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Comparative of Neural Network with Metaheuristics for Electricity Consumption Forecast Modelling 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม Kantary Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83 - 86  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolutionary training of a q-Gaussian radial basis functional-link nets for function approximation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Informatics, Mahasakham University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel  จังหวัด/รัฐ Khonkaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 58-63  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An improved grey wolf optimizer for training q-Gaussian Radial Basis Functional-link nets 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 209-214  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Multilevel thresholding for satellite image segmentation with moth-flame based optimization 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 460-465  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นของวิธีการครอสเอ็นโทรปี ในขั้นตอนการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่11 (RANC 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด/รัฐ จ.นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 128-135  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Multilevel thresholding selection based on chaotic multi-verse optimization for image segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1 - 6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ค้นหาและคืนค่า ตำแหน่งที่เสียหายบนรูปภาพที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม โดยใช้เครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ตรีม DAMAGE LOCATING AND IMPUTING OF ATOMIC FORCE MICROSCOPE IMAGE BY EXTREME LEARNING MACHINE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 12th National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 ถึง 8 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Informatics, Mahasarakham University Faculty of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราและคอมเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 311-316  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Best Paper Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Informatics, Mahasarakham University Faculty of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PAPAYA VARIETY CLASSIFICATION BY IMAGE PROCESSING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม NCCIT 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 ถึง 8 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 350-357  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper