2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effects of secreted substance from environmental Klebsiella pneumoniae strain to hyphal form of Pythium insidiosum.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9th International Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Maejo University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center, The Empress Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 18 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 103-111 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Pythium insidiosum is an aquatic fungus like organism, which is the causative agent of pythiosis, the endemic in Thailand. Because of there is no drug in this treatment for this disease up to this day, the treatment of choices for pythiosis is surgical removal and most often leads to disabilities in the affected patients. Thus the search for new compounds for treatment of pythiosis is still necessary. In our previous study, crude extract from Klebsiella pneumoniae ST2501, the bacterial isolated from environmental sources shown promising results in antifungal activities against P. insidiosum. In the present study, the antifungal activities of crude extract from K. pneumoniae ST2501 and their fractions against 11 clinical P. insidiosum isolates were evaluated using different end point methods: disc diffusion assay and broth dilution minimal cidal concentration (MCC) assay. Crude ethyl acetate extract was separated by column chromatography and subsequently eluted with a gradient of two solvents by gradually increasing the polarity of the elution solvent system. The eluents were collected and monitored by thin layer chromatography, producing five groups of eluting fractions. The antifungal activities of crude extract and their fractions against the mycelia form of P. insidiosum were evaluated using disc diffusion assay (0.5 mg/μl; 20 μl/disc). The crude fraction which shown strong activity was evaluated in quadruplicate by using broth dilution MCC at the final concentrations ranging from 0.870 to 3.132 mg/ml. According to the results of disc diffusion assay, crude extract and fraction No. 1 have strong activity by given the inhibition of 100% of mycelium growth. Crude fraction No. 1 was evaluated antifungal activities against P. insidiosum by using broth dilution MCC. Seven out of 11 P. insidiosum isolates were inhibited at 1.566 mg/ml (63.6%); three isolates were inhibited at 1.74 mg/ml (27.3%) while only one isolate was inhibited at 1.914 mg/ml (9.1%). These results suggested that new compounds with potential therapeutic activity against pythiosis may come from microorganism or nature. However, further in vivo studies were needed to validate our findings as well as the acute toxicity testing in animal models and crude fraction No. 1 could be purified and identified structure in the near future. 
ผู้เขียน
585090003-8 น.ส. สาลินี เหล่าฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577090005-7 น.ส. กิตติยา วิทยาพิพัฒน์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0