2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Exploring of Student Interns’ Perspective about Core Value Driven in Mathematics Education Program 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) and The Electrical Engineering Academic Association of Thailand (EEAAT) 
     สถานที่จัดประชุม the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 14 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 24 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aimed to explore student interns’ perspective about core values driven in mathematics education program that they learnt from extracurricular activities through the duration of the five-year with lesson study and open approach based on Inprasitha (2010). The participants were 14 student-interns from mathematics education program, faculty of education, Khon Kaen University who practiced teaching at 7 schools project of the Students’ Mathematical Higher Thinking Development Project in Northeastern of Thailand. They practiced teaching by using lesson study and open approach at Ubon Ratchathani province. The data collection instruments were the questionnaire and the interview. The data was analyzed using content analysis which was classified according to the framework of the 4 core values driven in mathematics teacher education program of Inprasitha (2015; 2016) - 1) Building Collaboration 2) Public Concern 3) Open-minded Attitudes and 4) Emphasis on Product-Processes Approach. 
ผู้เขียน
567050007-6 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0