2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Gender, Alcohol, and Unrequited Love in Thai-Isaan Songs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1315-1333 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In 2013, the World Health Organization named Thailand as the leading country for alcohol consumption in ASEAN, and alcohol consumption and abuse in Thailand is an increasing trend, despite a decade and a half of concerted campaigns to end alcohol abuse. This article presents the findings from a discourse analysis on 18 Thai-Isaan songs that include references to alcohol and unrequited love. The study applies the methodological framework of James Paul Gee, analyzing the songs through six different lenses: semiotic building, world building, activity building, identity and relationship building, connection building, and politics or the distribution of social goods. The findings are then discussed through a feminist perspective. In short, Gee’s framework helps to uncover a gender discourse which relates alcohol drinking to patriarchal and socioeconomic power structures within Thai society. The analysis sheds light on why successfully addressing alcohol abuse and its effects in Thailand requires a more intersectional understanding of these power structures and the role alcohol abuse plays within them. 
ผู้เขียน
585080022-0 Miss VANESSA MOLL [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0