2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Diagnostic performance of a novel urine antibody assay in comparison with standard serology for screening of strongyloidiasis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัด นนทบุรี ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2560 
     ถึง 10 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577100004-6 น.ส. ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
527070031-3 น.ส. ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0