2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577100004-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIROWAN RUANTIP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 93/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความแม่นยำของการตรวจปัสสาวะและซีรัมในการวินิจฉัยโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Accuracy of urine and serum assays for diagnosis of strogyloidiasis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 32/60 ลว.13 มี.ค.60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 20 กรกฎาคม 2563 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 5 สิงหาคม 2563 เนื่องจาก หัวข้อใหม่ครอบคลุมเนื้อหามากกว่าหัวข้อเก่า
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ไพบูลย์ สิทธิถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เทวราช หล้าหา คำสั่งที่ 14/2559 ลว. 25 ม.ค. 59
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Accuracy of Urine and Serum Assays for the Diagnosis of Strongyloidiasis by Three Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Protocols 
ชื่อวารสาร Am. J. Trop. Med. Hyg. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (AJTMH) 
ISBN/ISSN doi:10.4269/ajtmh.18-0569  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 September 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 100 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 127–129  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Accuracy of Urine and Serum Assays for the Diagnosis of Strongyloidiasis by Three Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Protocols  
ชื่อวารสาร Am. J. Trop. Med. Hyg.  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (AJTMH) 
ISBN/ISSN doi:10.4269/ajtmh.18-0569  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 September 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 100 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 127–129  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Diagnostic performance of a novel urine antibody assay in comparison with standard serology for screening of strongyloidiasis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2560 ถึง 10 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัด นนทบุรี ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Accuracy of Urine Assay for Diagnosis of Strongyloidiasis Using Repeated Sample Analysis for Three Consecutive Days 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กันยายน 2561 ถึง 2 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Application of commercial ELISA kit to detect to detect IgG in urine for strongylidiasis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม NTD ASIA 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Tropical Disease Research group 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Accuracy of urine ELISA for diagnosis of strongyloidiasis using repeated analysis for three consecutive days 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม ICOPA 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICOPA 2018 Korean Organizing Committee 
สถานที่จัดประชุม EXCO  จังหวัด/รัฐ DAEGU KOREA 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract