2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3638   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เทวราช หล้าหา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thewarach Laha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ปรสิตวิทยา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070035-4  นาย วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 115/2562 ลว 21 มกราคม 2562  
625070006-8  นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 2126/2562 ลว 29 พฤศจิกายน 2562  
625070007-6  นาย อภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577100004-6  น.ส. ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 14/2559 ลว. 25 ม.ค. 59  
617070028-1  Ms. ALESSIA LEONETTI  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1310/2562 ลว 31 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand 
ชื่อวารสาร Parasitology International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Temporal profiles of copro DNA detection of Opisthorchis viverrini in experimental opisthorchiasis : Application of manual DNA extraction for PCR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
ชื่อการประชุม The First International Biomedical Sciences Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Associated Medical Sciences 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract