2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3638   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เทวราช หล้าหา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thewarach Laha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ปรสิตวิทยา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070035-4  นาย วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 115/2562 ลว 21 มกราคม 2562  
625070006-8  นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 2126/2562 ลว 29 พฤศจิกายน 2562  
625070007-6  นาย อภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070028-1  Ms. ALESSIA LEONETTI  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1310/2562 ลว 31 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand 
ชื่อวารสาร Parasitology International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy  
ชื่อวารสาร acta tropica 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN 0001-706X   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 January 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 192 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 55-60  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Temporal profiles of copro DNA detection of Opisthorchis viverrini in experimental opisthorchiasis : Application of manual DNA extraction for PCR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
ชื่อการประชุม The First International Biomedical Sciences Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Associated Medical Sciences 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract