2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Repeated ivermectin treatment induces ivermectin resistance in Strongyloides ratti by upregulating the expression of ATP-binding cassette transporter genes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene  
     ISBN/ISSN 0002-9637 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 104 
     เดือน JUNE
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Ivermectin (IVM) is a widely used anthelmintic. However, with widespread use comes the risk of the emergence of IVM resistance, particularly in strongyloidiasis. ATP-binding cassette transporter (ABC) genes play an important role in the IVM-resistance mechanism. Here, we aimed to establish an animal experimental model of IVM resistance by frequent treatment of Strongyloides ratti with sub-therapeutic doses of IVM, resistance being evaluated by expression levels of ATP-binding cassette transporter genes. Rats infected with S. ratti were placed in experimental groups as follows: 1) untreated control (control); 2) treated with the mutagen ethyl methanesulfonate (EMS); 3) injected with 100 μg/kg body weight of IVM (IVM); 4) treated with a combination of EMS and IVM (IVM+EMS). Parasites were evaluated after four generations. Extent of IVM resistance was assessed using IVM sensitivity, larval development and expression of ABC genes. By the F4 generation, S. ratti in the IVM group exhibited significantly higher levels of IVM resistance than did other groups according to in vitro drug-sensitivity tests and inhibition of larval development (IC50 = 36.60 ng/mL; 95% CI: 31.6, 42.01). Expression levels of ABC isoform genes (ABCA, ABCF and ABCG) were statistically significantly higher in the IVM-resistant line compared to the susceptible line. In conclusion, IVM sub-therapeutic doses induced IVM resistance in S. ratti by the F4 generation with corresponding upregulation of some ABC isoform genes. The study provides a model for inducing and assessing drug resistance in Strongyloides. 
     คำสำคัญ Strongyloides ratti, Ivermectin resistance, ATP binding cassette (ABC) transporters, rat 
ผู้เขียน
587070009-2 นาย ชัชวาลย์ เส็งทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
617070025-7 นาย มานะชัย ยิ่งกลาง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547100011-6 นาย กิตติ อินทุยศ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
617100007-4 น.ส. ชนากานต์ จันทวงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0