2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587070009-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัชวาลย์ เส็งทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHATCHAWAN SENGTHONG
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความแปรผันทางเจเนติกส์และอีพิเจเนติกส์ของพยาธิสตรองจิลอยด์ สปีซีส ที่สัมพันธ์กับปฎิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิตและการดื้อต่อยาไอเวอร์เมคติน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic and epigenetic variation of Strongyloides spp. in relation to host-parasite interaction and ivermectin resistance 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 3 พฤษภาคม 2559 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ประกาศฉบับที่ 44/2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มิถุนายน 2559 คำสั่งที่ 608/2559 ลว 8 เม.ย 59
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มิถุนายน 2559 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2560 คำสั่งที่ 2113/2560 ลว 7 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2561 Turnitin 23%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2563 คำสั่งที่ 1141/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 10 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 4/2559 ลว. 4 ม.ค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เทวราช หล้าหา คำสั่งที่ 217/2559 ลว. 4 ก.พ.2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Repeated ivermectin treatment induces ivermectin resistance in Strongyloides ratti by upregulating the expression of ATP-binding cassette transporter genes 
ชื่อวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Society of Tropical Medicine and Hygiene  
ISBN/ISSN 0002-9637  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 June 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 104 
เดือน JUNE  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ