2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070025-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มานะชัย ยิ่งกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MANACHAI YINGKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรสิตวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายพันธุกรรมของเหา แบคทีเรียร่วมอาศัย และการรักษาด้วยสมุนไพร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic diversity of head louse, bacterial symbiosis and herbal treatment 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 2133/2561 ลว 19 พฤศจิกายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 มกราคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 1906/2562 ลว 31 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 1480/2561 ลว 22 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งที่ 1480/2561 ลว 22 สิงหาคม 2561