2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617100007-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชนากานต์ จันทวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANAKAN JANTAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทดสอบความเป็นพิษและประเมินประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมิน สำหรับป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีกับโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Toxicity testing and evaluation of nanoencapsulated curcumin for prevention of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มีนาคม 2563 ผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 14 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 8 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่3/2562 ลว.3 มค62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม คำสั่งที่3/2562 ลว.3 มค62