2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อุปนิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 "ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 12 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 77-87 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577050014-0 นาย ทองอุ่น มั่นหมาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0