2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577050014-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทองอุ่น มั่นหมาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONG-OON MANMAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) นิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) STUDENTS’ MATHEMATICAL REASONING HABITS IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตฯ 2.1 ภาคปกติ / / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ตุลาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2559 ลว. 20ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน S ภาคต้น/2559 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2561 คำสั่ง ที่ บศ.129/2561 ลว.23มี.ค.2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤษภาคม 2561 turnitin 4%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.73/2561 ลว.21 มิ.ย.2561)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.844/2562 ลว.19 ธ.ค.2562 ครั้งที่ 1
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 18 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.009/2563 ลว. 6 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 Good
F แจ้งผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 พฤษภาคม 2563 เสนอ คณะกรรมการประจำคณะ 15 มิ.ย. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 734 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Development of Reasoning Habits Through Lesson Study and Open Approach Teaching Practices 
ชื่อวารสาร International Educational Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IDEAS SPREAD 
ISBN/ISSN 2576-3059(Print), 2576-3067(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 June 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 29-36  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ แง่มุมเชิงอารมณ์ของนิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (EMOTIONAL ASPECT OF STUDENTS’ MATHEMATICAL REASONING HABITS IN MATHEMATICS CLASSROOM IMPLEMENTING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH) 
ชื่อวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ISBN/ISSN 2651-0820(Print), 2539-5777(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ อุปนิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 "ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-87  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Students' Mathematical Reasoning Habits in Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Nagoya University  จังหวัด/รัฐ Nagoya 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PP-084  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Mathematical Reasoning by Analogy to Implementing Lesson Study and Open Approach Context 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2015 (WALS2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PO-20  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ อุปนิสัยในการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 "คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 39  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract