2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การมอบหมายศูนย์กระจายสินค้าย่อยให้กับลูกค้าย่อย โดยใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กันยายน 2561 
     ถึง 7 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 630-636 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าด้วยการมอบหมายศูนย์กระจายสินค้าย่อยให้กับลูกค้าย่อยที่เหมาะสม โดยใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มคำนวณหาค่าต้นทุนที่ต่ำที่สุด สำหรับบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่มกรณีศึกษา ซึ่งมีการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าหลักไปยังลูกค้าย่อยจำนวน 14 แห่ง ต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการขนส่งสินค้าประกอบด้วยต้นทุนผันแปรตามระยะทางรวมและต้นทุนค่าบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าย่อย จากผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า ตัวแบบกำหนดการที่นำเสนอสามารถแก้ไขปัญหาการมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมอบหมายศูนย์กระจายสินค้าย่อยทั้ง 3 แห่ง ให้กับลูกค้าย่อยได้เหมาะสม ทำให้บริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลดลงร้อยละ 32.17 หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนที่ลดลงเท่ากับ 79,059.53 บาทต่อวัน  
ผู้เขียน
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
615740003-2 นาย ณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040031-8 นาย นรัตว์ รัตนวัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0