2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597040031-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นรัตว์ รัตนวัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARAT RATTANAWAI
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาวิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งในการกำจัดขยะ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MODIFIED DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM FOR A VEHICLE ROUTING PROBLEM FOR WASTE DISPOSAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 395/2561 ลว. 10 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 962/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กันยายน 2565 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 432/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 12 กันยายน 2565 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ศุภชัย ปทุมนากุล คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 887/2559 ลว. 22 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 887/2559 ลว. 22 กันยายน 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Solving vehicle routing problem for waste disposal using modified differential evolution algorithm: A case study of waste disposal in Thailand 
ชื่อวารสาร Engineering and Applied science Research (EASR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2539-6161  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 March 2023 
ปีที่ 50  ฉบับที่
เดือน March-April  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การจัดการขนส่งขยะรีไซเคิลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การมอบหมายศูนย์กระจายสินค้าย่อยให้กับลูกค้าย่อย โดยใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กันยายน 2561 ถึง 7 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 630-636  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper