2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการขนส่งขยะรีไซเคิลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขนส่งขยะรีไซเคิล ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยการขนส่งขยะเริ่มต้นด้วยการส่งยานพาหนะจากบริษัทรีไซเคิลไปรับขยะรีไซเคิลจากแหล่งก้าเนิดขยะ (จุดรวมขยะประจำตำบล) จ้านวน 11 แห่ง ลักษณะความชันของถนนถูกพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ต่ออัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป ลิงโก เวอร์ชั่น 11 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของเมืองกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งแบบเดิมกับแบบวิธีที่นำเสนอ พบว่า เมืองกรณีศึกษาสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยร้อยละ 2,062.32 ลิตรต่อปี หรือประมาณกว่า 53,805.93 บาทต่อปี 
     คำสำคัญ ขยะรีไซเคิล, เส้นทางการขนส่ง, แหล่งกำเนิดขยะ 
ผู้เขียน
597040031-8 นาย นรัตว์ รัตนวัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0