2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การจัดการขนส่งขยะรีไซเคิลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
Date of Acceptance 4 June 2019 
Journal
     Title of Journal วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     Volume 10 
     Issue
     Month มกราคม-มิถุนายน
     Year of Publication 2020 
     Page  
     Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขนส่งขยะรีไซเคิล ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยการขนส่งขยะเริ่มต้นด้วยการส่งยานพาหนะจากบริษัทรีไซเคิลไปรับขยะรีไซเคิลจากแหล่งก้าเนิดขยะ (จุดรวมขยะประจำตำบล) จ้านวน 11 แห่ง ลักษณะความชันของถนนถูกพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ต่ออัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป ลิงโก เวอร์ชั่น 11 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของเมืองกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งแบบเดิมกับแบบวิธีที่นำเสนอ พบว่า เมืองกรณีศึกษาสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยร้อยละ 2,062.32 ลิตรต่อปี หรือประมาณกว่า 53,805.93 บาทต่อปี 
     Keyword ขยะรีไซเคิล, เส้นทางการขนส่ง, แหล่งกำเนิดขยะ 
Author
597040031-8 Mr. NARAT RATTANAWAI [Main Author]
Engineering Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0