2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ บริษัท XYZ จำกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 690-705 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ1) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานขายยา2) เสนอแนะแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายยา บริษัท XYZ จำกัดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.884 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขายยา บริษัท XYZ จำกัด จำนวน 46 คน จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานขายยามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานทั้ง2ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กได้แก่การบำรุงรักษา (Hygiene) และตัวกระตุ้น (Motivators) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และพนักงานร้อยละ 36.96มีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานในช่วง ปี พ.ศ. 2560-2563 จึงได้เสนอแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานจำนวน 5 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 พาแลง เพลินใจโครงการที่ 2 เอาท์ติ้งแสนสบายโครงการที่ 3 ประเมินผลงาน 360 องศาโครงการที่ 4 คอมมิชั่นแบบขั้นบันไดโครงการที่ 5 รันฟอร์ฟันด์ 
ผู้เขียน
585740263-3 นาย ชลธี ศรีโฉม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0