2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Rural Life in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2018  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University 
     สถานที่จัดประชุม National Economics University, Hanoi, Vietnam 
     จังหวัด/รัฐ Hanoi, Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 431-439 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595080015-8 นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0