2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595080015-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATTANACHAI KWALAMTHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) HAPPINESS OF SKIPPED-GENERATION FAMILIES WITH INTERNATIONAL MIGRANT 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 229/2561 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 320/2561, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 321/2561 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 321/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 320/2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ องค์ประกอบความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Rural Life in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2018  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University 
สถานที่จัดประชุม National Economics University, Hanoi, Vietnam  จังหวัด/รัฐ Hanoi, Vietnam 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 431-439  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Economic Happiness in Rural North-Eastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2nd Japan International Conference on Business, Management Studies and Social Science (2nd JIBUMS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation  
สถานที่จัดประชุม Hotel Listel Shinjuku, Shinjuku-ku  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณธรรมนำสุขกับครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรมแรมตวันนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 320-336  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Morality with Happiness of Skipped-Generation Families In Rural North-Eastern Thailand * 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper