2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ องค์ประกอบความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีหน่วยในการวิเคราะห์ 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับชุมชน มีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน (2) ระดับครอบครัว มีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครอบครัวข้ามรุ่นที่มีลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกัน จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทั้งหมด 20 ครอบครัว ในตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านแนวทางการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่อหาข้อสรุปจากปรากฏการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2561 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปทำงานในต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) บ้านน่าอยู่ (2) รู้จักตน และ(3) คนน่าคบ ทั้งสามองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่ใช้สะท้อนการแสดงออกถึงความสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชนบทอีสาน 
     คำสำคัญ ความสุข ครอบครัวข้ามรุ่น ชนบท 
ผู้เขียน
595080015-8 นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0