2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Economic Happiness in Rural North-Eastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd Japan International Conference on Business, Management Studies and Social Science (2nd JIBUMS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Listel Shinjuku, Shinjuku-ku 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2561 
     ถึง 31 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595080015-8 นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0