2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40483   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Wanichcha Narongchai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625080016-9  น.ส. ปิยะดา แนวประเสริฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 196/2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Transformation from Farmer to Entrepreneur in Khon Kaen Province, Thailand 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 August 2019 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน September - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 95-120  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ องค์ประกอบความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ  
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กรกฎาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พญานาค: พัฒนาการความเชื่อในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 725-738  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล บทความดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Rural Life in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2018  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University 
สถานที่จัดประชุม National Economics University, Hanoi, Vietnam  จังหวัด/รัฐ Hanoi, Vietnam 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 431-439  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SKIPPED-GENERATION FAMILIES: Economic Happiness in Rural North-Eastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม 2nd Japan International Conference on Business, Management Studies and Social Science (2nd JIBUMS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation  
สถานที่จัดประชุม Hotel Listel Shinjuku, Shinjuku-ku  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Farmer as Entrepreneurs: Political Economy Analytical Framework 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 14th International Conference on Humanities & Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 952-967  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เศรษฐศาสตร์การเมือง: การวิเคราะห์เงื่อนไขการกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 21st National Graduate Research Conference March 27, 2020 at Khon Kaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 586  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Formation and Process of Becoming “Farmer-entrepreneur” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม TASS International Conference on Advancement in Economics Management Studies, Humanities and Social Science (AEMHS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Taiwan Academy of Social Sciences (TASS) 
สถานที่จัดประชุม The Howard Plaza Hotel Taipei, Taiwan  จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract