2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขายของตัวแทนประกันชีวิต สานักงานตัวแทนคุณชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2561 
     ถึง 3 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 128-140 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและรวบรวมประสบการณ์เชิงบวกหรือความประทับใจในการทำงานของตัวแทนประกันชีวิตสำนักงานตัวแทนคุณชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล จากลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต และนำข้อมูลมาใช้พัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีศักยภาพด้านการขายประกันชีวิตมากขึ้น การศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีสุนทรียสาธกโดยทำการสัมภาษณ์เชิงบวก กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทน 20 คน และลูกค้า 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์จุดร่วม และจุดโดดเด่น ผลจากการศึกษาพบจุดร่วมที่สำคัญ คือ 1) การมีบรรยากาศการทางานที่ดี 2) การให้บริการหลังการขายที่ดี 3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 4) การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสาเร็จ 5) สำนักงานสนับสนุนการทางานของตัวแทน 6) มีจำนวนตัวแทนมากขึ้น ซึ่งไปสู่โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการขายของตัวแทนประกันชีวิต จากการศึกษาทาให้ได้วิธีพัฒนาศักยภาพตัวแทน ได้แก่ การเพิ่มความรู้ด้านการเงิน การจับคู่ตัวแทนที่มีความชำนาญต่างกัน และการเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กร 
ผู้เขียน
595740199-7 นาย ชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0